بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2012

نارسیسیسم روحانیت

در یکی از سایت ها جمله ای دیدم به نقل از آیت الله فاضل لنکرانی، یکی از مراجع تقلید، که : «من پنجاه سال است دارم اسلام می خوانم، بگذار خلاصه اش را برایت بگویم: واجباتت را انجام بده، به جای مستحبات تا می توانی به کار مردم برس وکار مردم را راه بینداز. اگر قیامت کسی از تو سوال کرد بگو فاضل گفته است.»

به غیر از توصیه انسانی وی برای کمک به مردم، نکته جالب توجه اینجاست که:» بگویید فاضل گفته است». این عبارت یعنی نام من برای خدا کفایت می کند. در واقع من واسطه ای هستم بین شما وخدا. وچنان در پیش او معتبرم که کار شما را کفایت می کند. در بهترین حالت این عبارت به این معناست که من مطمئنم که سخنم حقیقت به آن معنایی است که خدا در نظر دارد. این خودشیفتگی حاد، آن توصیه انسانی را مخدوش می کند، زیرا که بی شک خواستگاه مهم است.

  بسیاری از ما خودشیفتگی روحانیون را تجربه کرده ایم. دراینجا منظورم از روحانیت به مثابه گروه حاکم سیاسی نیست. اشاره ام به روحانیون، بدون هیچ پسوند هویتی یا طبقاتی دیگری است.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید