بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2011

درباره ترجمه

بداهتِ ترجمه

باقر پرهام در ترجمه کتاب «عباس کیارستمی، بداهتِ فیلم» نوشته ژان لوک نانسی، در جایی می نویسد- ترجمه می کند:

« تردیدی نبود که این فیلم ها {فیلم های کیارستمی} همه با هم ارتباط بسیار نزدیک دارند، ولی از یک فیلم تا فیلم دیگر شاید ساز و دامنه فرق بکند، شاید حتی می شد گفت که چرخش های بسیار تندی پیش بیاید، درست مثل پیچ و واپیچ های جاده روی تپه های خانه دوست کجاست؟….»

پرهام، به جای واژه registre واژه «ساز» را با ارجاع به این بیت حافظ که : این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت/ وآهنگ بازگشت ز راه حجاز کرد، جایگزین ساخته است. در فرهنگ لغت فارسی برای واژه  registre کلمات دفتر، رساله، پرده صوت، مشخصه و خصوصیت به عنوان معادل های جایگزین برگزیده شده است. بداهتِ1مترجم در انتخاب واژه «ساز» به عنوان معادل، نمونه ای است روشن برای درک اهمیت جایگاه «ترجمه». کافی است که هر یک از معادل های فرهنگ لغتی واژه registre را در متن قرار دهیم تا به اهمیت ترجمه پی ببریم.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید