بایگانی‌های ماهانه: فوریه 2011

گفت وگوی دوم با دکترجهانبگلو درباره خشونت

بخش دوم گفتگو را در ادامه مطلب نگاه کنید

 

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

موسیقی،تکنیک و ترافیک

ترافیک و موسیقی: مرثیه تکنیک

یک.

بسیاری می پندارند _ به خصوص آسیب شناس ها _ که تغییرات فرهنگی دردهه های اخیردر ایران تماما ماحصل فرهنگ دیگر ورقیب است. براین اساس کارفرهنگی ازنظرآنان، اصولا صورت بندی میدان کارزار ومبارزه با ”دیگری” است. هرچند که نمی توان حقیقت این میدان را انکارکرد، اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری ازتغییرات فرهنگی ماحصل تغییرات اجتماعی است. ماحصل مدرنیته ومدرنیزاسیون است . به عبارتی دیگر در بسیاری موارد، مدرنیزاسیون و تکنیک در ساختن و شکل دهی نوع سلیقه های فرهنگی ومدرنیستی افراد وجوامع موثر است. تجدد، تغييرات ريشه اي در كيفيت زندگي روزمره پديد مي آورد و بر خصوصي ترين وجوه تجربيات ما تاثير مي نهد. با اين وصف، تغييرات حاصل از نهادهاي امروزين به طورمستقيم با زندگي فردي و بنابراين ، با خود ما مي‏ آميزند.

يكي ازريشه اي ترين تغييرات، ظهور وحضور “سرعت” درزندگي روزمره انسان جديداست. سرعت انتقال، از ويژگي ‌هاي دنياي جديد است. سرعت درگردش پول، سرعت در خبر رساني و سرعت در حمل و نقل. در دنياي جديد زمان اهميت فوق العاده اي مي يابد تا جايي كه خريده مي شود. ازمهمترين كاركردهاي وسايل نقليه اي همچون اتومبيل نيز سرعت است: سرعت درجابجايي برای خریدن زمان و بالطبع سود بیشتر.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید