بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2010

دیدارها – تقدیم به آیت الله

دیداراول:

خیلی کوچیک بودم حدود پانزده ساله . تمام مدت هیچی نگفتم. وقتی ازدراتاق ساده اش داشت خارج می شد دایی ام گفت :»آقا خواهرزاده ام است.» برگشت به من گفت:»کلاس چندمی؟» گفتم. باهام دست داد وگفت:»پیش مابیا.» سرم رابه علامت چشم تکون دادم. گفت :»می خوای مثل ماآخوندبشی یا آدم.» همه خندیدند. به چشمان مهربانش خیره شدم.

دیداردوم:

دقایقی می شد که واردحسینیه شده بودم. یکی ازشب های قدر بود. یکی از روحانیون نزدیک به آیت الله از در کوچیک آهنی که حسینیه را به خانه آیت الله می رساند با سینی پر از خرما خارج شد وبا لهجه غلیظ وبانمک اصفهانی گفت:»یه شیر پاک خورده نی این سینی رو از دست من پیرمرد بگیره؟» سینی را گرفتم.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

امکان سیاست در دوران حاضر

جنبش سبز واحیای امر سیاسی

بهداد بردبار: امین بزرگیان سردبیر روزنامه گلستان ایران، روزنامه نگار ساکن فرانسه و تحلیل گر مسایل اجتماعی ایران است. نظر او را در مورد جنبش سبز و مسایل سیاسی اخیر جویا شدم.امین روز گذشته یادداشت کوتاهی در مورد حمله انصار حزب الله به حسینیه جماران را از تو خواندم. درمورد فروپاشی هسته مرکزی هژمونی نظام توضیح بده.

شاید درابتدا لازم باشد مختصری درباره برداشتم از واژه “هژمونی” توضیح بدهم. هژمونی دردیدگاه آنتونیوگرامشی به موقعيتي اطلاق مي شود كه در آن يك “‌ بلوك تاريخي “‌ متشكل از جناح هاي طبقه حاكم ، رهبري فكري – اخلاقي طبقات فرودست را به دست مي گيرد و نوعي اقتدار اجتماعي پيدا مي كند. فرايند دستيابي به هژموني و حفظ آن معمولا از طريق تركيبي از”‌ اعمال زور “‌ و “كسب رضايت مردم” ميسر مي شود. درواقع درنظریه گرامشی ،هژمونی قدرتی است اخلاقی- فکری که یک سیستم منسجم، برمتعلقاتش بدون بهره گیری عیان ازابزارهای سرکوب -هچون پلیس- اعمال می کند بگونه ای که افرادآن راپذیرفته ، بازتولید کرده و” رضایت ” دارند. میزان قدرت یک “بلوک” رابطه مستقیمی با توانایی هژمونیک آن دارد. به عنوان مثال جمهوری اسلامی دردهه ۶۰ به دلیل توانایی هژمونیکی اش قدرت فوق العاده ای ازخودبروز داد وهمچنین امروزه دردنیای پیشرفته ارزش های سرمایه داری و دموکراتیک از این توانایی برخوردارند. سلطه ای که دردهه ۶۰ اعمال می شد ونیز سلطه ای که درنظام سرمایه داری حاکم است، با وجودتفاوت های بنیادین بایکدیگر، ازاین نظرکه با رضایت شهروندان اعمال می شوند، به یکدیگرشبیه اند.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید