بایگانی‌های ماهانه: دسامبر 2009

تداوم سیاست

داستان حمله صحابی احمدی نژاد به بیت آقای خمینی گویای فروپاشی هژمونی نظام تاهسته مرکزی آن یعنی قداست رهبرانقلاب 57است.اینهااصراردارندنشان دهندکه هیچ اصل هژمونیکی دیگروجودندارد. چرا؟ زیرا ماشین سرکوب زمانی می تواندبه گونه ای تام به حرکت درآیدکه هیچ اصلی به غیرازحفظ سیستم درمیان نباشد.

تلاش جریان احمدی نژاد برای به کارانداختن تام ماشین سرکوب درواقع تلاشی است برای اینکه بگوید مخالفین، سقوط سیستم رامی خواهند.چیزی که تابه حال مخالفین نخواسته اند.احمدی نژادیون می دانند زمانی می توان با این جنبش مقابله کرد که نشان داد که عناصراین جنبش ،اپوزیسیون وخواستارسقوط سیستم هستند.

اهمیت جنبش تابه حال به این بوده است که شکل اپوزیسیونی نداشته است.این وضعیت احمدی نژادیون راخلع سلاح می کرد.آنها برای مقابله واقعی با این جنبش راهی نداشتند غیرازاینکه همه مخالفین(هرکس حتی بیت خمینی) را اپوزیسیون کنند تا امکان سرکوب تام فراهم شود.یعنی بیش ازآنکه مخالفین خواستارسقوط سیستم باشند،حافظان سیستم خواستاراینند که مخالفین سقوط سیستم رابخواهند. تاکیدمجدد مخالفین برغیر اپوزیسیون بودن، امکان قدرت گرفتن جنبش راهرچه بیشترفراهم می سازد.این وضعیت است که مهیای تداوم «سیاست» می شود.درواقع چیزی که جنبش نباید ازدست بدهد، امکان سیاست است.